Regulatorisk
Pressmeddelande
28 jan 2022, 7:00 CET

Bokslutskommuniké januari–december 2021

Starkt fjärde kvartal avslutar ett framgångsrikt 2021 

Huvudbudskap

 • 15% nettoomsättningstillväxt
 • Stark produktion under kvartalet
 • Rekordhögt resultat för 2021
 • Ännu en stark kassaflödesleverans
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 4,30 per aktie

Kvartalsdata

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till MSEK 6 688 (5 803). Valutaeffekter hade en marginell inverkan på nettoomsättningen
  Justerat EBITDA* ökade till MSEK 1 075 (568), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 16% (10%)
 • Rörelseresultatet var MSEK 418 (163), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -177 (73)
 • Periodens resultat var MSEK 320 (242)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,55 (1,17)

Utsikter Q1

 • Starka marknadsförutsättningar förväntas bestå
 • Högre kostnader för logistik, energi och kemikalier
 • Marginellt högre massavedspriser och god tillgång på fiber
 • Fortsatt fokus på mix, effektivitet och prishantering för att motverka kostnadsinflation

VD har ordet

Det fjärde kvartalet var ännu ett kvartal med solid tillväxt och starkt resultat, drivet av starka marknadsvillkor. Högre priser, förbättringar av produktmixen, fortsatt leverans av kostnadsprogrammet och produktivitetsökningar motverkade kostnadsinflationen för logistik, kemikalier och energi under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter och justerad för Beetham, som avyttrades den 31 oktober 2021, ökade med 17%. Den justerade EBITDA-marginalen var 16% och kassaflödesgenereringen var fortsatt starkt. 

Under året 2021 gjorde vi stora framsteg. Både olycksfallsfrekvensen (LTIFR) och den övergripande produktionsstabiliteten förbättrades, trots två stora oplanerade produktionsstopp i Gävle. Vår nettoomsättning exklusive valutaeffekter ökade med imponerande 12% och det justerade EBITDA-resultatet var det högsta i företagets historia. Rörelseresultatet stärktes och nettoskulden minskade. Styrelsen föreslår en utdelning för året på SEK 4,30 per aktie, vilket motsvarar 60% av årets resultat.

Som vi meddelade på vår kapitalmarknadsdag i november har vi satt en strategi för lönsam tillväxt till 2030. Europa kommer fortfarande att vara vår hemmamarknad, men vi ser stora tillväxtmöjligheter i Nordamerika, särskilt för förpackningskartong och containerboard. Vi ska accelerera tillväxten för vätskekartong inom utvalda möjligheter. När det gäller säck- och kraftpapper kommer vi att fortsätta att förbättra mixen genom att fokusera på de mest lönsamma användningsområdena. Alla delar stöds av innovationer som ökar påverkan och relevansen för vår kärnverksamhet. För att uppnå våra ambitioner behöver produktionen vara mycket effektiv, och därför kommer vi att öka investeringarna för att underhålla och utveckla våra bruk. För att säkerställa en konkurrenskraftig vedförsörjning strävar vi efter att optimera fiberför-brukningen, bygga långsiktiga inköpssamarbeten, säkra en konkurrenskraftig fibertillgång och bygga en smidig, grön och flexibel leverantörskedja.

Samgåendeavtalet med Verso som offentliggjordes i december ligger helt i linje med denna strategi. Verso kommer att utgöra en plattform för expansion i Nordamerika och skapa tillväxtmöjligheter för de kommande tio åren och därefter. Vi ska fortsätta betjäna de befintliga kunderna och samtidigt stegvis konvertera två pappers-maskiner till kartongmaskiner. Vi kommer därmed att skapa en av de mest
kostnadseffektiva produktionsstrukturerna för kartongtillverkning i Nordamerika. Kombinationen av BillerudKorsnäs expertis inom högkvalitativa förpacknings-produkter och Versos attraktiva tillgångar i en region med riklig och konkurrens-kraftig fibertillgång kommer tillsammans bilda ett av de största företagen inom förpackningar och papper av nyfiber med såväl kvalitets- som kostnadsfördelar. Vi förväntar oss att transaktionen kommer att genomföras under andra kvartalet 2022.

Inför 2022 förväntar vi oss att de starka marknadsförutsättningarna kommer att bestå under den närmaste framtiden. Vi kommer fortsätta att gradvis öka kartongvolymerna och förbättra försäljningsmixen. Vi förutser god fibertillgång och marginellt ökade vedkostnader. Vi räknar dock med ökade logistikkostnader, främst på grund av överhettade översjötransportmarknader och högre bränslepriser för vägtransporter. Vi förväntar oss också att kostnaderna för energi och kemikalier kommer att öka. För att motverka kostnadsinflationen kommer vi fortsätta att fokusera på pris- och mixhantering och förbättrad effektivitet.

Våra prioriteringar för 2022 är att fortsätta leverera vår strategi inom Commercial, Operations och Wood supply, såväl som att slutföra affären med Verso och leverera integrationsarbetet. För det gångna året vill jag tacka alla kunder, medarbetare och andra intressenter för ert stöd.
 

Christoph Michalski
VD och koncernchef

Kvartalet i korthet

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 15% till MSEK 6 688 (5 803), drivet av högre priser och en förbättrad produktmix. Nettoomsättningen exklusive valutaeffekter ökade med 15%. Bruket i Beetham, som avyttrades den 31 oktober 2021, hade en försäljning på MSEK 78 under perioden november–december 2020.

Justerat EBITDA ökade till MSEK 1 075 (568). Det förstärkta resultatet var ett resultat av högre priser, förbättrad produktmix och produktivitet samt fortsatt leverans under kostnads- och effektivitetsprogrammet. Kostnadsinflationen inom logistik, energi och kemikalier hade en negativ inverkan.

Jämförelsestörande poster uppgick till MSEK -177 (73) och inkluderade det negativa resultatet från avyttringen av Beetham om MSEK 123 (–), förvärvsrelaterade kostnader om MSEK 135 (–) och det positiva resultatet av en omvärdering av biologiska tillgångar i intressebolaget BSÖ Holding AB Group om MSEK 81 (73).
 

MARKNADSUTVECKLING OCH UTSIKTER
Under det fjärde kvartalet 2021 var marknadsförutsättningarna starka för samtliga produktsegment. Genomförda prishöjningar hade effekt i alla segment inom kartong och säck- och kraftpapper.

Marknadsutsikten för de kommande kvartalen är positiv. De starka marknads-förutsättningarna förväntas bestå. Högre kostnader för logistik, energi och kemikalier förväntas och kommer att behöva kompenseras av ytterligare prisökningar under de kommande kvartalen.  
 

händelser under kvartalet
Årligt underhåll utfördes i Frövi och Skärblacka under omfattande försiktighets-åtgärder på grund av coronapandemin. De totala kostnaderna för underhållsstoppen under det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 284.

Den 31 oktober meddelades att BillerudKorsnäs hade kommit överens med det brittiska investeringsföretaget Inspirit om en avyttring av bruket i Beetham och att transaktionen genomfördes samma dag. Den strategiska betydelsen av Beetham för resten av koncernen hade minskat sedan MG-verksamheten koncentrerats till Skärblacka. Avyttringen av Beetham resulterade i en negativ resultateffekt om MSEK 123 i resultatet för det fjärde kvartalet.

Den 17 november presenterade BillerudKorsnäs en ny strategi till 2030 på en kapitalmarknadsdag. Det meddelades att strategin för lönsam och hållbar tillväxt inom förpackningsmaterial fokuserar på attraktiva marknader med goda tillväxtmöjligheter och produktsegment där företaget har stark konkurrensförmåga. Nya möjligheter ska utforskas, specifikt för kartong i Amerika, och möjligheter att öka kapaciteten vid befintliga anläggningar eller genom samgåenden och förvärv kommer att utvärderas. Produktionseffektivitet kommer att vara avgörande för att maximera tillväxtmöjligheterna, och därför kommer investeringarna i underhåll och utveckling av bruken att öka till SEK 1,5–1,7 miljarder på årsbasis för de nuvarande anläggningarna. Transformation till en professionell inköpsorganisation för vedförsörjning är en integrerad del av strategin. 

Den 20 december meddelades att BillerudKorsnäs hade ingått ett samgåendeavtal med Verso Corporation (Verso), enligt vilket BillerudKorsnäs överenskommit om att förvärva Verso för en kontant ersättning om cirka MUSD 825. Verso är en ledande tillverkare av bestruket papper i Nordamerika. Företaget har pappersbruk i Mellan-västern i USA, strategiskt belägna i en region med riklig och kostnadseffektiv fiberförsörjning. För tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 hade Verso en nettoomsättning om MUSD 1 264 och ett justerat EBITDA-resultat om MUSD 158. Företaget har cirka 1 700 anställda.

BillerudKorsnäs planerar att konvertera Versos största anläggning, bruket i Escanaba, till en förstklassig, integrerad anläggning för kartongproduktion och därmed bygga en av de mest kostnadseffektiva och hållbara kartongplattformarna i Nordamerika. En maskin uppskattas konverteras till kartongproduktion till 2025 och en andra maskin till 2029. Investeringen för konverteringen uppskattas vara upp till SEK 9 miljarder. Den ökade nettokapaciteten om 400 kton kommer tillsammans med en mer lönsam produktmix att skapa ett betydande aktieägarvärde över tid.

Versos styrelse har, på rekommendation av en särskild styrelsekommitté, enhälligt godkänt och beslutat att rekommendera transaktionen till Versos aktieägare. Transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022, förutsatt att den godkänns av Versos aktieägare samt att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls och att andra sedvanliga villkor uppfylls.

Samgåendet med Verso och transformationen av verksamheten planeras att finansieras genom en kombination av ytterligare skuld, en företrädesemission samt operativt kassaflöde. BillerudKorsnäs har en ny kreditfacilitet om SEK 6 miljarder, som planeras att användas för detta ändamål och att refinansieras genom utgivande av skuldinstrument och en företrädesemission. Styrelsen avser att föreslå att en bolagsstämma i BillerudKorsnäs bemyndigar styrelsen att besluta om en företrädes-emission om upp till SEK 3,5 miljarder, att genomföras under 2022 efter att förvärvet av Verso har genomförts.
 

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
BillerudKorsnäs produktion i Jakobstad påverkas från och med den 1 januari 2022 av strejken vid UPM:s närliggande massabruk, som förser verksamheten med massa, renat vatten, ånga och tryckluft. Även om produktion i Jakobstad nu pågår, sker fortsatta avbrott i produktionen på grund av strejken. Strejken beräknas negativt påverka BillerudKorsnäs resultat för det första kvartalet med cirka MSEK 10.För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 1

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl. 07.0