Arbetsmiljö, kompetens och entreprenörer

De flesta skogsbruksåtgärder genomförs i dag av entreprenörer och mycket av ansvaret för hur åtgärderna utförs vilar på dem. Så ser du till att entreprenörerna har rätt kompetens.

Man går med röjsåg i skogen.

En god och säker arbetsmiljö är viktig för dem som arbetar i skogen. Förutom bra skyddsutrustning och säkra maskiner innefattar det bland annat tillgång till företagshälsovård, kunskap i hantering av farligt avfall, första hjälpen-utrustning och försäkringar för de anställda. Därför är arbetsmiljöfrågor en central del av certifieringen.

Alla entreprenörer som anlitas för skogliga åtgärder ska vara certifierade med PEFC:s entreprenörscertifikat. På så sätt säkerställs att entreprenören har goda arbetsvillkor och rätt kompetens. 

Oftast krävs någon typ av skoglig utbildning samt återkommande vidareutbildning för att hålla kompetensen á jour. Vid kortare uppdrag kan det dock räcka med bra instruktioner och arbetsledning.

När du anlitar egna entreprenörer

Som medlem i BillerudKorsnäs certifikatparaply hjälper vi dig med att anlita entreprenörer inför en åtgärd. Om du vill anlita en egen entreprenör, måste du själv kontrollera att entreprenören uppfyller arbetsmiljökraven och har rätt kompetens för den åtgärd som ska genomföras. Du måste också kontrollera att entreprenören har ett giltigt entreprenörscertifikat från PEFC. 

Kontraktet ska vara skriftligt och du behöver se till att:

  • Entreprenörens verksamhet bedrivs så att gällande lagar och kollektivavtal följs.
  • Val av arbetsmetod och utrustning (inklusive maskinval, oljor och hantering av farligt avfall) är den bästa lösningen för arbetsmiljö, ekonomi och miljö.
  • De som utför arbetet har rätt kompetens.
  • De som utför arbetet har rätt skyddsutrustning.
  • Entreprenörens anställda har tillgång till företagshälsovård och rätt till kompetensutveckling.
  • Skördare och skotare innehåller absorptionsmedel och brandskyddsutrustning som krävs för att fånga upp eventuella läckage eller släcka uppkomna bränder.

Vid självverksamhet

Du, eller medlemmar i din närmaste familj, får själv utföra skogliga åtgärder på din fastighet. Vid självverksamhet behöver entreprenörsreglerna inte uppfyllas. Däremot ska övriga certifieringskrav följas. Var noga med säkerheten så att inte du eller någon annan skadas.

Missa inte

En skog i dimma, mark klädd med mossa.

Miljöhänsyn i skogsbruket

Lämna död ved i skogen och spara lövträd. Det är några av åtgärderna du som skogsägare behöver göra för att ta hänsyn till miljömålen.
Betande renkalvar vid lövskog och fjäll.

Visa social hänsyn

Att bevara kultur- och fornlämningar, bryta upp kala ytor samt upprätthålla allemansrätten är några exempel på socialt ansvar i skogsbruket.
Barrskog i vinterskrud.

Så går det till

När du väljer att certifiera din skogsfastighet får du en unik möjlighet att lära dig mer om hållbart skogsbruk. Så går det till steg för steg.