Miljöhänsyn

Minst fem procent av den produktiva skogsmarksarealen ska skötas så att den på sikt blir lövträdsdominerad. Det är en av punkterna inom miljöhänsyn som certifierade skogsägare ska ta hänsyn till.

En skog i dimma, mark klädd med mossa.

Dessa miljöhänsyn tar BillerudKorsnäs vid skogsåtgärder (pdf).

Som certifierad skogsägare ska man ta mesta möjliga hänsyn till miljön, men vad innebär det egentligen? Här är de mest grundläggande åtgärderna som du behöver ha koll på.

Död ved

Död ved i olika nedbrytningsstadier tillför substrat som är levnadsmaterial för många organismer, växter och djur. Träd som varit döda längre än ett år ska lämnas i skogen med undantag vid stora stormar eller insektsangrepp. BillerudKorsnäs skapar död ved vid de åtgärder vi utför, till exempel högstubbar och naturvärdesträd som står tills de dör av sig själva.

Färsk död ved (ved som varit död mindre än ett år) får plockas ut ur produktionsbestånd såvida det inte är naturvärdesträd eller att de stått i hänsynsytor, kantzoner eller avsättningar. Minst två stycken grövre träd per hektar ska dock lämnas kvar.

Stående döda träd som kan utgöra en fara för människor, till exempel vid en skogsbruksåtgärd eller i närheten av en vandringsled, får fällas eller kapas till högstubbar, men virket ska lämnas i skogen.

Exempel på naturvärdesträd

  • Särskilt grova eller gamla träd.
  • Gamla träd med grovgrenig eller platt krona.
  • Hagmarksgranar.
  • Grova aspar i boreala skogslandskapet
  • Trädformig sälg, rönn, oxel, lönn, lind, hägg, fågelbär och hassel samt grova enar.
  • Träd med brandlyror, hålträd och träd med kulturspår.
  • Ädla lövträd i det boreala skogslandskapet.

Främmande trädslag

Främmande trädslag är trädslag som inte växer naturligt i Sverige, till exempel contortatall, hybridasp, europeisk- och hybridlärk. De får användas restriktivt på certifierad mark och ska då vara ekologiskt väl anpassade till ståndorten och klimatet där de planteras.

Väljer du att använda dig av främmande trädslag ska du ha ett program för att kontrollera och begränsa oönskad spridning som till exempel in i avsättningar och ut på myrar. Inom PEFC får 25 procent av den produktiva skogsmarksarealen bestå av främmande trädslag. FSC har satt gränsen till fem procent av de marker som planteras efter år 2009.

Kantzoner

Kantzonerna förhindrar solinstrålning till vattendragen vilket minimerar temperaturförändring och ljusinstrålning. De fångar också upp slam och jord som annars kanske eroderar ut i vattendraget. Träden i kantzonen bidrar också med substrat och näring genom att barr, löv och kvistar tillförs. Därför ska kantzoner mot sjöar, myrar och vattendrag värnas. 

Bekämpningsmedel

Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel på certifierade marker. Endast mekaniska skydd, så som vax eller Conniflex, får användas för att skydda plantor mot snytbaggens gnag. Vid speciella behov kan du dock få tillstånd att använda kemiskt behandlade plantor, till exempel om mekanisk behandling saknas för en speciell planttyp. I dessa fall måste du söka dispens först. Be din virkesköpare på BillerudKorsnäs om mer information.

Övrig miljöhänsyn

  • Undvik all typ av nedskräpning. Ta hand om avfall och skräp enligt din kommuns föreskrifter.
  • Ta hand om farligt avfall och för det till kommunens avfallsanläggningar.
  • Använd miljömärkta oljor i skogmaskinerna.

 

Missa inte

Betande renkalvar vid lövskog och fjäll.

Visa social hänsyn

Att bevara kultur- och fornlämningar, bryta upp kala ytor samt upprätthålla allemansrätten är några exempel på socialt ansvar i skogsbruket.
Man går med röjsåg i skogen.

Certifiering och skogsarbete

Många skogsbruksåtgärder görs av entreprenörer och ett stort ansvar vilar på dem. Se till att entreprenörerna har den kompetens som krävs.
Barrskog i vinterskrud.

Så går det till

När du väljer att certifiera din skogsfastighet får du en unik möjlighet att lära dig mer om hållbart skogsbruk. Så går det till steg för steg.