Social hänsyn

Att ta social hänsyn inom skogsbruket innebär bland annat att vara rädd om och bevara kultur- och fornlämningar, bryta upp kala ytor samt upprätthålla allemansrätten.

Betande renkalvar vid lövskog och fjäll.

Du behöver ta hänsyn till sociala värden när du gör skogliga åtgärder inom en rad olika områden. Följ våra råd om hur du skapar ett socialt hållbart skogsbruk.

Kultur- och fornlämningar

Enligt svensk lag får kultur- och fornlämningar inte skadas och förstöras. Innan du gör skogliga åtgärder som berör en fornlämningen eller dess skyddsområde, ska du alltid samråda med Länsstyrelsen. Forn- och kulturlämningar är en utmaning för skogsbruket eftersom de är svåra att upptäcka då de ofta är övervuxna med mossa, bärris och träd.

Därför är det viktigt att du:

  • Märker ut lämningarna på en karta.
  • Märker ut lämningar på traktdirektivet när du planerar skogsbruksåtgärder.
  • Lämnar kulturstubbar omkring lämningen vid gallring och slutavverkning.

Större kala ytor

Vid slutavverkningar som är större än tre hektar ska någon typ av hänsyn lämnas för att bryta intrycket av en kal yta. En enkel tumregel är att lämna en trädgrupp (cirka tio stormfasta träd) om avståndet mot lämnad hänsyn eller hyggeskant är längre än 100 meter. Träden i dessa grupper får räknas med i antalet träd lämnade per hektar. Läs mer om Naturvärdesträd.

Rennäring

Om du har en fastighet inom renbetets året-runt-marker gäller särskilda krav. Samernas lagliga och hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och förvalta sina landområden ska erkännas och respekteras.

På fastigheter inom renskötselområdet ska du:

  • Lämna hänglavsrika kantzoner mot vatten och myr.
  • Inte plantera främmande trädslag på platser som är särskilt viktiga för samerna, som till exempel vid yttningsleder, arbetshagar, kalvningsland och gamla boplatser.
  • Inte gödsla på marker av lavtyp, lavrik typ eller torra ristyper.
  • Markbereda med en metod som minimerar negativ påverkan på marklavarna på marker av lavtyp, lavrik typ eller torra ristyper.

Innan slutavverkning, gallring och vägbyggnad ska du samråda med samerna för att anpassa åtgärden så att rennäringen påverkas så lite som möjligt. BillerudKorsnäs hjälper dig med detta.

Annan verksamhet som berörs

När skogliga åtgärder kan komma att påverka en annan verksamhet eller organiserad aktivitet inom samma skogsområde, ska verksamhetsutövaren eller organisatören informeras.

Det kan till exempel röra sig om en avverkning i närheten av en scoutstuga, vid en skola eller att avverkningen berör en turistverksamhet. Ta kontakt med de berörda och diskutera hur avverkningen ska genomföras för att deras verksamhet ska påverkas så lite som möjligt.

När en gallring eller slutavverkning ska genomföras i närheten av bostadshus ska de boende informeras om åtgärden och få möjlighet att tycka till om åtgärdens utförande. Det kan göras genom att traktlappar sätts upp på trakten som ska åtgärdas, genom ett telefonsamtal, ett besök eller med ett brev.

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att nyttja skogarna och är därför central inom certifieringarna. Det är något som vi ska vara rädda om!

Missa inte

Barrskog i vinterskrud.

Så går det till

När du väljer att certifiera din skogsfastighet får du en unik möjlighet att lära dig mer om hållbart skogsbruk. Så går det till steg för steg.
En skog i dimma, mark klädd med mossa.

Miljöhänsyn i skogsbruket

Lämna död ved i skogen och spara lövträd. Det är några av åtgärderna du som skogsägare behöver göra för att ta hänsyn till miljömålen.
Man går med röjsåg i skogen.

Certifiering och skogsarbete

Många skogsbruksåtgärder görs av entreprenörer och ett stort ansvar vilar på dem. Se till att entreprenörerna har den kompetens som krävs.