• Skogsskötsel

Hållbart och klimatvänligt i skogen

Hur ska man som skogsägare tänka för att försäkra sig om att man förvaltar sin skog på ett hållbart och långsiktigt sätt?

Emma Eriksson, virkesköpare på BillerudKorsnäs.

Utför skogliga åtgärder vid rätt tidpunkt och ha alltid en uppdaterad skogsbruksplan. Ta hjälp av BillerudKorsnäs virkesköpare för rådgivning. Certifiera gärna din skog. Det är de viktigaste faktorerna för att skogsfastigheten ska förvaltas långsiktigt, hållbart och klimatvänligt.

Emma Eriksson är virkesköpare på BillerudKorsnäs och hjälper skogsägare att bruka skogen hållbart och långsiktigt.
– Avgörande är att följa sin skogsbruksplan och genomföra åtgärder i rätt tid, säger hon. Skog som sköts rätt och har god tillväxt blir hållbar i sig, säger hon.

 

Markberedning, plantering, röjning, gallring och sedan föryngringsavverkning är de åtgärder som bildar skogsbrukets plattform. Ståndortsanpassning, det vill säga rätt val av trädslag vid föryngring, är nyckeln till ett hållbart skogsbruk. Tall lämpar sig för torra, grunda och grovkorniga marker, gran trivs på bördigare marker och lövträd på fuktiga partier. Vid röjning är det viktigt att gynna de träd som lämpar sig bäst på platsen.

– Det är viktigt att tänka på val av trädslag även i röjning, eftersom det har stor påverkan på beståndets framtida förutsättningar, säger Emma.

 

Vid gallring ska de träd som man vill premiera ges bättre möjlighet till volymtillväxt och kolbindning. När gallringen ska utföras avgörs av höjden på träden och hur grönkronan ser ut. Träden ska ha utvecklade grönkronor för att kunna fortsätta växa, om grönkronan minskar hämmar det trädets volymtillväxt.

– Då är det klokt att ta hjälp av oss med hur beståndet ska utformas i framtiden. Allt för att skogen ska fortsätta brukas hållbart och klimatvänligt, säger Emma.

 

Om du vill vara säker på att skogen förvaltas på bästa miljömässiga sätt ska du certifiera den. Certifiering ställer högre krav på skogsskötseln än den svenska skogsvårdslagen. Det innebär att de som har certifierad skog bidrar till att bibehålla och nyskapa biologiska värden i form av olika substrat som till exempel död ved och olika biotoper som lövskog. Sara Waern, ansvarig för gruppcertifiering på BillerudKorsnäs, förklarar:

– Att certifiera sin skog är inte svårt, vi hjälper skogsägaren på vägen. Vi erbjuder certifiering av FSC och PEFC genom ett gruppcertifikat som man kan ansluta sig till. Det innebär att vi sköter all administration och rådgivning kopplat till FSC och PEFC. Alla åtgärder i certifierade skogsägares fastigheter sker enligt certifieringskraven.

 

Certifiering blir allt vanligare eftersom viljan att sköta skogen mer långsiktigt och hållbart ökar. Även efterfrågan på certifierade produkter ökar. Certifierad skog ger också bättre betalt.

– När man väljer att certifiera sig är det viktigt att man är införstådd med certifieringskraven. Till exempel att död ved och högstubbar lämnas och att fler träd ska lämnas än vid traditionell avverkning. I gengäld får man ett mer hållbart och miljöanpassat skogsbruk som även ger ett ökat värde på virket, säger Sara. ​

 

Klimatnytta

Ett hållbart och långsiktigt skogsbruk bidrar till klimatet i form av förnyelsebara produkter, till exempel trähus och pappersförpackningar som ersätter fossila material. Skog som växer binder också CO2.

Så här får du ett hållbart skogsbruk

 

Skogsbruksplan
Följ din skogsbruks­plan och ta hjälp av BillerudKorsnäs för råd och praktisk hjälp.

 

Markberedning
Markbered inför plante­ring med lämplig markbe­redningsmetod.

 

Ståndortsanpassning
Var noga med stån­dortsanpassning vid val av trädslag. Inblandning av löv minimerar risk för insektsangrepp och andra skador.

Röjning
Röj skogen i tid och vänta inte för länge, efter sista röjning är det lämpligt att det står cirka 2 000 träd per hektar kvar.

Gallring
Gallra sedan en till tre gånger. Första gallring när träden är 8–12 meter och en sista gallring när de är 16–20 meter.

Certfiering
Certfiera din skogs­fastighet. Kontaka BillerudKorsnäs för mer information.

Läs mer

Skogsskötsel

Planera för att plantera

Att välja rätt trädslag utifrån ståndort, att noggrant planera sina föryngringsåtgärder i god tid och vara riktigt rädd om plantorna, det är...
Skogsskötsel

Hållbart och klimatvänligt i skogen

Hur ska man som skogsägare tänka för att försäkra sig om att man förvaltar sin skog på ett hållbart och långsiktigt sätt?
Skogsskötsel

Säkert arbete i skogen

Säkerhet i skogen ska alltid gå före prestation, oavsett årstid. När kylan nu får fäste och mörkret sänker sig är det tid att påminna om viktiga...