i aM sick sons worK
Git Search_Nav_Refactoring
Nyhet
19 okt 2021, 11:50 CET

Komplexa resultat av tillväxtforskning

I SLU:s försöksparker pågår ständigt tester för att jämföra tillväxten mellan gran och tall på olika marker. Ola Langvall, försöksledare vid SLU, reder ut de komplexa resultaten.

Utvecklingen av försöksverksamheten i försöksparkerna startade redan i början av 1900-talet och forskning har sedan dess fortgått i olika stadier. Tre större försöksserier från 1950 till 1980 vilar på mer vetenskaplig grund: Stora P (Stora produktionsundersökningen), GG (Gallring och gödsling) och BAG (Behovsanpassad gödsling).
– På senare år har vi arbetat med behandlingar med bevattning och intensivgödsling av ungskog för att utforska vad som begränsar eller ökar tillväxten, förklarar Ola Langvall.

Boniteten, markens potentiella produktionsförmåga, är grundläggande för vilket trädslag som passar bäst på en specifik mark. Markens bonitet beror på faktorer som bergarter, jordart, jordmån, fukt i marken och temperatur. Det är alltså en komplicerad ekvation som ska lösas för att ge en korrekt bild av vad som främjar tillväxten av gran eller tall.
– Annat som påverkar är att granskog kan skapa en miljö på marken som kan minska tillgången på näring i jorden. Och att tall på torra marker har bättre förmåga att tillgodogöra sig markens innehåll än granen. Osäkerheten om hur den specifika marken påverkar gör att det kan vara svårt att säga generellt hur tillväxten blir på en plats.

Nu fortsätter tillväxtforskningen i försöksparkerna för att man steg för steg ska närma sig sanningen.
– Slutmålet är att ge skogsägaren rätt rekommendationer för hur hen ska bruka sin mark för att få bäst tillväxt över tid, säger Ola.

Försöken som visat vägen

  • STORA P (Stora produktionsundersökningen). Volymfunktioner för beräkning av volymen stående skog och hur mycket den växer.
  • GG (Gallring och Gödsling). 23 lokaler av gran och 48 lokaler av tall på olika platser över hela landet, där man testade olika gallringsformer och intensitet av dessa. Syftet var att jämföra produktionen vid olika gallringsåtgärder och gödslingar.
  • BAG (Behovsanpassad gödsling). Innebär gödsling av gran vid flera tillfällen med början i unga granbestånd. Syftet är att under hela omloppstiden, med hjälp av frekvent näringstillförsel, hålla den löpande tillväxten på en så hög nivå som möjligt, samtidigt som näringsläckage undviks eller minimeras.

Läs mer

Nyhet
2 nov 2021

Planera inför årsskiftet

Inför årsskiftet finns det flera saker du som skogsägare kan tänka på för att underlätta kommande deklaration och förbättra din skogsekonomi.
Nyhet
29 okt 2021

”Bristande kunskap hos EU”

I juli presenterade EU-kommissionen sin nya skogsstrategi. Den skiljer sig tydligt från svensk skogspolitik.
Nyhet
19 okt 2021

Komplexa resultat av tillväxtforskning

I SLU:s försöksparker pågår ständigt tester för att jämföra tillväxten mellan gran och tall på olika marker. Ola Langvall, försöksledare vid SLU...