Kartor för effektiv skogsvård och avverkning

Med hjälp av digitala kartor och kartskikt med detaljinformation tar vi på BillerudKorsnäs fram tydliga underlag vid planering för avverkning och skogsvård. 

Närbild på hand som gör anteckningar på skogskarta.

Med hjälp av digitala kartor och kartskikt med detaljinformation tar vi på BillerudKorsnäs fram tydliga underlag vid planering för avverkning och skogsvård. Med god kunskap om din skog, på både övergripande och detaljerad nivå, blir skogsskötseln mer effektiv. Med vår hjälp får du tillgång till alla olika kartor som behövs när du ska genomföra en åtgärd eller ta fram en skogsbruksplan.

Vi använder oss av VSOP, ett planeringshjälpmedel där samtliga steg från planering till virkesleverans ingår. I första skedet handlar det om att välja ut en bakgrundskarta, antigen en ortofotokarta, terrängkarta eller en vägkarta. Vid detaljplaneringen är ortofotot bäst. 

På bakgrundskarta fyller man sedan på med andra skikt, exempelvis:

  • Län-, kommun- och församlingsgränser. 
  • Höjdkurvor.
  • Fastighetsgränser. 
  • Kulturminnen och fornlämningar. 
  • Naturhänsynsområden av olika slag. 

Tack vare GPS och handdator kan planeraren idag lägga in figurer och markeringar på bakgrundkartan, ute i skogen. Det kan till exempel handla om åtgärdsområde, avlägg och basvägar. Stöter planeraren på punkter i terrängen som ingen tidigare har uppmärksammat, läggs även dessa in på kartan. Den slutliga kartan kan alltså bli mycket innehållsrik och utgör ett bra underlag för det fortsatta arbetet. GPS och handdator används också för att orientera sig i okänd terräng och för att hitta rågångar.

Natur- och kulturvärden

Som skogsägare måste du ta hänsyn till de natur- och kulturvärden som eventuellt finns på din fastighet. Är dessa registrerade finns de inritade på skiktkartor som vi hämtar från olika instanser.

Naturskikt, områden med speciella naturvärden som kolbottnar och gränser för nyckelbiotoper, hämtar vi från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket. Kartorna uppdaterar vi flera gånger per år. Några exempel på naturskikt är naturreservat, Natura 2000-områden, nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvärdesobjekt, naturvårdsavtal och våtmarksinventering. 

Kulturskikten visar områden med kulturvärden och fornlämningar. Vi utgår från skiktkartan ”Skog och Historia” som Skogsstyrelsen tagit fram genom att finkammat delar av Sverige. Detta är ett pågående arbete och långt ifrån all mark är inventerad. Hos Riksantikvarieämbetet hämtar vi skiktkartan ”Fornminnen”. Dessa lämningar är kvalitetssäkrade, det vill säga karta och verklighet ska stämma överens.

Missa inte

Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Allt om din skog i Skogsägarwebben

Skogskartor och traktdirektiv om markberedning, plantering, röjning och mycket mer. Så här enkelt får du allt samlat i Skogsägarwebben.
En röd stuga vid sjö och skog.

Certifiera din skog

Vill du ha ett skogsbruk som är miljöanpassat, tar social hänsyn och är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt? Då ska du certifiera din skog.