Riskhantering

I BillerudKorsnäs verksamhet förekommer osäkerheter som kan ha positiva och/eller negativa effekter på bolagets mål, varumärke och resultat.

Genom en effektiv riskhanteringsprocess strävar BillerudKorsnäs efter att maximera de potentiella möjligheterna att uppnå bolagets strategi och mål, och att minimera riskerna.

På en övergripande nivå är det styrelsen som styr riskhanteringen. Därefter följer riskhanteringen den normala delegationsordningen, från styrelse till VD, och från VD till organisationen. I praktiken innebär det att de flesta operativa risker hanteras av Wood Supply, Operations, Commercial och koncernfunktioner på lokal nivå, men samordnas där det anses effektivt. 

Allvarliga risker rapporteras till koncernledningen och revisionsutskottet två gånger per år och till styrelsen en gång per år, och följs även upp i Wood Supply, Operations, Commercial och koncernfunktionernas regelbunda rapporter.   

För mer information om risker och riskhantering, se sidorna 63-69 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2020.