• Skogsskötsel

Planera för att plantera

Att välja rätt trädslag utifrån ståndort, att noggrant planera sina föryngringsåtgärder i god tid och vara riktigt rädd om plantorna, det är Johan Wallinders allra bästa tips inför vårens planteringar.

Lite beroende på var i landet vi är, närmar vi oss årets högsäsong för plantering. Visst är det fullt möjligt att plantera även på hösten men vårplantering är nästan alltid att föredra menar Johan Wallinder, verksamhetsutvecklare skogsvård, på BillerudKorsnäs.
─ Jag skulle säga att bäst förutsättningar gäller från slutet av april och fram till midsommar. Längst uppe i norr har man lite mer tid på sig, men stundande period är helt rätt för att sätta nya plantor, säger Johan.

 

Bra förberedelser krävs

 

För att få ett riktigt bra resultat är det en del att tänka på. Ett tips är att börja planeringen inför markberedning och plantering i ett tidigt skede, gärna redan när man tecknar sitt avverkningskontrakt. Skogsplantor är en beställningsvara och god framförhållning är viktigt. Det är också helt avgörande att man väljer plantor med omsorg och säkerställer att man ståndortsanpassar sin plantering.
─ Att alltid sätta rätt trädslag, på rätt geografisk plats, i rätt typ av jord – det är grunderna i ståndortsanpassning. Att sätta gran på tallmark, eller tvärtom, får ofta onödigt tråkiga följder. Om man beställer sina plantor från BillerudKorsnäs får man alltid plantor med en bra härkomst. Om man planterar i egen regi ska man själv vara noggrann i sitt val av plantmaterial, säger Johan.

 

I stora delar av landet är snytbaggen ett problem och då ska man använda plantor med snytbaggeskydd. Ha också i åtanke att plantorna är känsliga innan de planteras, om de levereras frysta måste plantorna varsamt tina upp innan man planterar dem.

 

Markberedning en förutsättning

Att ha koll på sin markberedning är också avgörande för god tillväxt.
─ Markberedning är nödvändig för att ge plantan så bra betingelser som möjligt i sin etableringsfas. Faktorer som vegetationskonkurrens, snytbaggar och marktemperatur påverkar tillväxten och god markberedning är en förutsättning för en bra föryngring. Vi eftersträvar en ståndortsanpassad markberedning som ger bra planteringspunkter, förklarar Johan.

 

När du väl ska plantera är det bra att utnyttja den markberedning som finns, ha inga tomma planteringspunkter. Se till att du har rätt förband, välj planteringspunkt med avseende på vattentillgång och plantera plantan helst i mineraljord, minst 10 centimeter från orörd humus för att minska risken för snytbaggeangrepp.
─ Plantan ska planteras rakt, lodrätt nedåt och plantans rotklump bör minst vara en centimeter under marknivån för att inte torka. Om markberedning mot förmodan saknas, så försök att plantera nära intill stubbar och stenar eller bortskrapad vegetation.

 

Betesskador i de uppväxande ungskogarna vill man undvika. Att vid röjning därför gynna viltbegärliga trädslag som rönn, asp, sälg och ek minskar betestrycket på exempelvis tall.
– Lycka till med planterandet nu, hälsar Johan.

Läs mer

Skogsskötsel

Planera för att plantera

Att välja rätt trädslag utifrån ståndort, att noggrant planera sina föryngringsåtgärder i god tid och vara riktigt rädd om plantorna, det är...
Skogsskötsel

Hållbart och klimatvänligt i skogen

Hur ska man som skogsägare tänka för att försäkra sig om att man förvaltar sin skog på ett hållbart och långsiktigt sätt?
Skogsskötsel

Säkert arbete i skogen

Säkerhet i skogen ska alltid gå före prestation, oavsett årstid. När kylan nu får fäste och mörkret sänker sig är det tid att påminna om viktiga...