Extern integritetsinformation

1. Inledning och omfattning


Denna Externa Integritetsinformation har antagits av BillerudKorsnäs AB och dess koncernbolag (varje sådant företag benämns var för sig för "BillerudKorsnäs", "vi", eller "oss"). Den Externa Integritetsinformationen har antagits för att beskriva hur behandlar dina personuppgifter i de situationer som anges nedan och hur vi använder cookies på våra publika webbplatser.

BillerudKorsnäs AB eller något av dess koncernbolag är personuppgiftsansvarig i förhållande till behandling av dina uppgifter, enligt vad som anges i punkt 4.1 nedan.

Den Externa Integritetsinformationen tillämpas på vår behandling av personuppgifter i förhållande till dig som är en:

(i) Företrädare/kontaktperson hos våra affärskunder, leverantörer, entreprenörer och distributörer däribland när du använder kundportaler som vi tillhandahåller; och
(ii) Besökare på våra publika webbplatser eller sidor/profiler på sociala medier eller om du prenumererar på våra nyhetsbrev eller annan information från oss.

Vi uppskattar ditt intresse av vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Vi är måna om din integritet och skyldiga att följa bestämmelserna i EU förordning 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen, också benämnd "GDPR"). Vänligen läs igenom följande information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor rörande informationen, eller om du vill utöva några av dina rättigheter som anges nedan, vänligen kontakta BillerudKorsnäs via de kontaktuppgifter som anges i punkten 4.2 nedan.


2. Insamling och behandling av personuppgifter, inklusive rättsliga grunder


2.1 Allmänt

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt via andra uppgifter, kan knytas till en enskild individ, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, personnummer, IP-adress och loggar från en webbläsare.

Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, till exempel insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

2.2 Insamling, behandling och gallring av personuppgifter, inklusive rättsliga grunder


2.2.1 Kontaktperson och andra företrädare hos företagskunder/leverantörer


Uppgifter och ändamål: Vi behandlar personuppgifter som du eller din arbetsgivare (dvs. vår företagskund eller leverantör) har tillhandahållit oss i syfte att (a) administrera förhållandet med dig i din roll som kontaktperson, firmatecknare eller annan företrädare för ett företag som är registrerat som kund eller leverantör hos oss och (b) skicka relevant marknadsföring, inbjudningar och information till företagskunden eller leverantören som du företräder. Exempelvis kan detta inkludera namn, kontaktuppgifter, personnummer (om kunden/leverantören är en enskild firma), preferenser/intressen samt inköpshistorik avseende produkter och tjänster (i syfte att tillhandahålla  relevant marknadsföring, inbjudningar och information till våra företagskunder).

Om du har givits tillgång till en kundportal som vi tillhandahåller kommer vi behandla dina inloggningsuppgifter för att kunna tillhandahålla kundportalen.

Lagring och gallring: Uppgifterna kommer behållas till dess vi har blivit informerade om en ny person som ska vara kontaktperson och/eller företrädare eller, om du är en användare av en kundportal, till dess du har raderat ditt konto på kundportalen.

Rättslig grund: Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse av att vårda relationen med våra affärspartners (företagskunder/leverantörer), inbegripet vårt intresse av att i förekommande fall tillhandahålla kundportaler.


2.2.2 Webbplatser och sociala medier


Uppgifter och ändamål: BillerudKorsnäs samlar in personuppgifter som namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av dig. BillerudKorsnäs mottar och lagrar även automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilka sidor du besöker, till loggfiler på vår server.

BillerudKorsnäs använder informationen som samlas in för att svara på dina förfrågningar avseende produkter och tjänster, för att förbättra webbplatsens innehåll och våra tjänster och för att ta fram anonymiserad användarstatistik.

Vi använder även personuppgifter för direktmarknadsföring i enlighet med lag och praxis på marknaden. Information som samlas in om hur du som användare utnyttjar webbplatsen används för att analysera sökbeteende och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Personuppgifter kan även indirekt behandlas i anslutning till utveckling och förvaltning av BillerudKorsnäs IT-system.

Personuppgifter som vi begär från dig och angivna som obligatoriska behöver lämnas för att vi ska kunna fullgöra din förfrågan, t.ex. för att skicka nyhetsbrev som du presumerar på. Notera att BillerudKorsnäs inte ansvarar för Din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Lagring och gallring: BillerudKorsnäs raderar insamlade personuppgifter när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.
Rättslig grund: Vi kommer behandla dina personuppgifter när det krävs för att fullgöra en begäran från dig eller annars när det krävs för BillerudKorsnäs berättigade intresse, bland annat för att förbättra webbplatsen. Om en viss behandling skulle kräva ditt samtycke på förhand kommer vi samla in sådant samtycke innan vi utför den aktuella behandlingen.

2.3 Utlämnande av personuppgifter till annan

BillerudKorsnäs säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part. Vi delar endast personuppgifterna med BillerudKorsnäs koncernbolag, med samarbetspartners som behandlar personuppgifterna för BillerudKorsnäs räkning, samt när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter överförs till koncernbolag och samarbetspartners utanför EU/EES, är det BillerudKorsnäs ansvar att säkerställa att personuppgifterna skyddas på motsvarande sätt som inom EU/EES, till exempel genom upprättande av avtal om dataöverföring.


2.4 Dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter


Du har, i enlighet med vad som följer av den allmänna dataskyddsförordningen, vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via adressen angiven i punkt 4.2 nedan.

Enligt vad som anges i den allmänna dataskyddsförordnigen har du rätt:
⦁ att begära tillgång (registerutdrag) och rättelse av dina personuppgifter;

  • att begära radering av dina personuppgifter;
  • att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
  • att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och, för behandling som baseras på ditt samtycke, att närsomhelst återkalla samtycket; och
  • att erhålla personuppgifter om dit som du har tillhandahållit oss (dataportabilitet).

Du har också möjlighet att närsomhelst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.


3. BillerudKorsnäs användning av cookies


Vår webbplats använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.


3.1 Vad är en cookie och vad används den till?


En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator (eller på motsvarande enhet, som din surfplatta eller mobiltelefon).

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På denna webbplats används båda typer av cookies.

Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills besökaren på webbplatsen själv, eller servern som sänt dem, raderar dem.

Sessionscookies lagras tillfälligt medan besökaren är inne och surfar på en webbsida, och försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

3.2 Cookies på våra webbplatser

Följande tabeller anger de typer av cookies som används på våra webbplatser, deras funktion, ändamålet med att uppgifterna samlas in och hur länge insamlade uppgifter bevaras:
billerudkorsnas.com.

Namn på cookie Typ av cookie   Ändamål, insamlade uppgifter och lagringstid  Utelämnande till annan?
Google Analytics  Tredjeparts cookie (permanent)  Mäta och analysera besöksmönster samt för att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen  Google
Hubspot  Tredjeparts cookie (permanent) samla in information för att följa upp säljkampanjer och marknadsaktiviteter samt för marknadsföringsändamål. Bland annat används Hubspot-cookien för att administrera utskick av BillerudKorsnäs nyhetsbrev Hubspot


BillerudKorsnäs webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Youtube. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på BillerudKorsnäs webbplats. BillerudKorsnäs har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

3.3 Samtycke till användning av cookies


Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.


3.4 Om du vill undvika cookies


Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare för att förhindra cookies. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på webbplatsen.
Du hittar mer information om hur du hanterar och tar bort cookies på www.aboutcookies.org.

4. Personuppgiftsansvariga och kontakt


4.1 Personuppgiftsansvarig


Webbplatser, sociala medier och nyhetsbrev: Det koncernbolag inom BillerudKorsnäs som tillhandahåller den specifika webbplatsen, profilen/sidan på sociala medier eller nyhetsbrevet är personuppgiftsansvarig. BillerudKorsnäs AB är personuppgiftsansvarig i förhållande till BillerudKorsnäs koncernens externa webbplats.

Affärskunder/leverantörer: Det koncernbolag inom BillerudKorsnäs som har ingått ett avtal med företagskunden eller leverantören är personuppgiftsansvarig.


4.2 Kontaktuppgifter


Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha information om ytterligare kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga ovan, vänligen kontakt oss via e-post eller reguljär post.

Om du har några frågor rörande denna Externa Integritetsinformation, eller annars rörande BillerudKorsnäs behandling av personuppgifter, kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

BillerudKorsnäs AB
PO Box 703
SE-169 27 Solna, Sverige
Tel: +46 (0)8 553 335 00

För allmänna frågor: info@billerudkorsnas.com
För frågor eller begäran avseende punkt 2.4: privacy@billerudkorsnas.com

5. Uppdatering av den externa integritetsinformationen

BillerudKorsnäs kan närsomhelst revidera denna Externa Integritetsinformation genom att publicera en uppdaterad version av den på webbplatsen.

Denna Externa Integritetsinformation uppdaterades senast den 20 maj 2018.