Extern integritetsinformation


1. Inledning och omfattning

Denna Externa Integritetsinformation har antagits av BillerudKorsnäs AB och dess koncernbolag (varje sådant företag benämns var för sig för "BillerudKorsnäs", "vi", eller "oss"). Den Externa Integritetsinformationen har antagits för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter i de situationer som anges nedan och hur vi använder cookies på våra publika webbplatser.

BillerudKorsnäs AB eller något av dess koncernbolag är personuppgiftsansvarig i förhållande till behandling av dina uppgifter, enligt vad som anges i punkt 4.1 nedan.

Den Externa Integritetsinformationen tillämpas på vår behandling av personuppgifter i förhållande till dig som:

(i) företrädare/kontaktperson hos våra affärskunder, leverantörer, entreprenörer och distributörer däribland när du använder kundportaler som vi tillhandahåller;

(ii) besökare på våra publika webbplatser eller sidor/profiler på sociala medier eller om du prenumererar på våra nyhetsbrev eller annan information från oss;

(iii) besökare på våra kontor där kamerabevakning sker enligt kamerabevakningslag (2018:1200); eller

(iv) (iv) har blivit särskilt hänvisad till denna Externa Integritetsinformation, t.ex. från ett avtal, meddelande eller liknande.

Vi uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Vi är måna om din integritet och skyldiga att följa bestämmelserna i EU förordning 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen, också benämnd "GDPR"). Vänligen läs igenom följande information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor rörande informationen, eller om du vill utöva några av dina rättigheter som anges nedan, vänligen kontakta BillerudKorsnäs via de kontaktuppgifter som anges i punkten 4.2 nedan.

2. Insamling och behandling av personuppgifter, inklusive rättsliga grunder

2.1 Allmänt

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt via andra uppgifter, kan knytas till en enskild individ, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, personnummer, IP-adress och loggar från en webbläsare.

Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, till exempel insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter. 

2.2 Insamling, behandling och gallring av personuppgifter, inklusive rättsliga grunder

2.2.1 Kontaktperson och andra företrädare hos företagskunder/leverantörer

Uppgifter och ändamål: Vi behandlar personuppgifter som du eller din arbetsgivare (dvs. vår företagskund eller leverantör) har tillhandahållit oss i syfte att (a) administrera förhållandet med dig i din roll som kontaktperson, firmatecknare eller annan företrädare för ett företag som är en registrerad eller potentiell kund eller leverantör hos oss och (b) skicka relevant marknadsföring, inbjudningar och information till företagskunden eller leverantören som du företräder. Exempelvis kan detta inkludera namn, kontaktuppgifter, personnummer (om kunden/leverantören är en enskild firma), preferenser/intressen samt inköpshistorik avseende produkter och tjänster (i syfte att tillhandahålla  relevant marknadsföring, inbjudningar och information till våra företagskunder).

Om du har givits tillgång till en kundportal som vi tillhandahåller kommer vi behandla dina inloggningsuppgifter för att kunna tillhandahålla kundportalen.

Lagring och gallring: Uppgifterna kommer behållas till dess vi har blivit informerade om en ny person som ska vara kontaktperson och/eller företrädare eller, om du är en användare av en kundportal, till dess du har raderat ditt konto på kundportalen.

Rättslig grund: Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse av att vårda och etablera relationen med våra affärspartners (företagskunder/leverantörer), inbegripet vårt intresse av att i förekommande fall tillhandahålla kundportaler.

2.2.2 Webbplatser och sociala medier

Uppgifter och ändamål: BillerudKorsnäs samlar in personuppgifter som namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av dig. BillerudKorsnäs mottar och lagrar även automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilka sidor du besöker, till loggfiler på vår server. För mer information rörande cookies, se avsnitt 3 nedan.

BillerudKorsnäs använder informationen som samlas in för att svara på dina förfrågningar avseende produkter och tjänster, för att förbättra webbplatsens innehåll och våra tjänster och för att ta fram anonymiserad användarstatistik.

Vi använder även personuppgifter för direktmarknadsföring i enlighet med lag och praxis på marknaden. Information som samlas in om hur du som användare utnyttjar webbplatsen används för att analysera sökbeteende och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Personuppgifter kan även indirekt behandlas i anslutning till utveckling och förvaltning av BillerudKorsnäs IT-system.

Personuppgifter som vi begär från dig och angivna som obligatoriska behöver lämnas för att vi ska kunna fullgöra din förfrågan, t.ex. för att skicka nyhetsbrev som du presumerar på. Notera att BillerudKorsnäs inte ansvarar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Lagring och gallring: BillerudKorsnäs raderar insamlade personuppgifter när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.

Rättslig grund: Vi kommer behandla dina personuppgifter när det krävs för att fullgöra en begäran från dig eller annars när det krävs för BillerudKorsnäs berättigade intresse, bland annat för att förbättra webbplatsen. Om en viss behandling skulle kräva ditt samtycke på förhand kommer vi samla in sådant samtycke innan vi utför den aktuella behandlingen.

2.2.3 Kamerabevakning

Ändamål och uppgifter: Som ett led i BillerudKorsnäs säkerhetsarbete använder BillerudKorsnäs övervakningskameror med ändamålet att genomföra övervakning av våra kontorslokaler. De personuppgifter vi samlar in är bild- och videomaterial av dig när du befinner dig i och i anslutning till våra kontorslokaler.

Lagring och gallring: BillerudKorsnäs raderar insamlade personuppgifter när ändamålet med behandlingen har fullgjorts. Detta innebär att uppgifterna normalt sett raderas inom 90 dagar såvida de inte krävs under en längre tid för att vida utredningsåtgärder eller någon annan åtgärd inom ramen för vårt säkerhetsarbete.

Rättslig grund: Vi baserar personuppgiftsbehandlingen som sker via kamerabevakning på vårt berättigade intresse av att upprätthålla en god säkerhet, vilket vi anser väger tyngre än besökare intresse av att inte bli föremål för kamerabevakning.

2.2.3 Övrig behandling när du blivit hänvisad hit

Om du har blivit hänvisad till denna Externa Integritetsinformation från något annat dokument (t.ex. ett avtal) innebär det att ändamål med, gallring och rättslig grund för den aktuella behandling samt vilka uppgifter som behandlas följer av det dokument som hänvisar hit.

2.3 Utlämnande av personuppgifter till annan

BillerudKorsnäs säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part. Vi delar endast personuppgifterna med BillerudKorsnäs koncernbolag, med samarbetspartners och/eller leverantörer till BillerudKorsnäs som behandlar personuppgifterna för BillerudKorsnäs räkning, samt när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter överförs till koncernbolag och samarbetspartners utanför EU/EES, är det BillerudKorsnäs ansvar att säkerställa att personuppgifterna skyddas på motsvarande sätt som inom EU/EES, till exempel genom upprättande av avtal om dataöverföring.

2.4 Dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter

Du har, i enlighet med vad som följer av den allmänna dataskyddsförordningen, vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via adressen angiven i punkt 4.2 nedan.

Enligt vad som anges i den allmänna dataskyddsförordnigen har du rätt:

 • att begära tillgång (registerutdrag) till dina personuppgifter;
 • att begära rättelse av dina personuppgifter;
 • att begära radering av dina personuppgifter;
 • att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;
 • att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och, för behandling som baseras på ditt samtycke, att närsomhelst återkalla samtycket; och
 • att erhålla personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss (dataportabilitet).

Du har också möjlighet att närsomhelst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3. BillerudKorsnäs användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

3.1 Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator (eller på motsvarande enhet, som din surfplatta eller mobiltelefon).

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På denna webbplats används båda typer av cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills besökaren på webbplatsen själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt medan besökaren är inne och surfar på en webbsida, och försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

Cookies kan vara antingen förstapartscookies eller tredjepartscookies. Förstapartscookies är placerade av webbplatsen som du besöker medan tredjepartscookies är placerade av annan part/webbplats än den som du besöker. Tredjepartscookies används exempelvis ofta av annonsnätverk för att identifiera en viss användare och använda information om hur användaren konsumerat innehåll på de olika webbplatserna och visa (anpassade) marknadsföringsbudskap på de olika webbplatserna som alla är med i nätverket.

3.2 Cookies på våra webbplatser

Följande tabell anger de typer av cookies som används på våra webbplatser, deras funktion, ändamålet med att uppgifterna samlas in och hur länge insamlade uppgifter bevaras:

billerudkorsnas.com.

1. Marknadsföringscookies/teknologier
Namn på och typ av cookie(s)
 • Google Ads (tredjepartscookie, permanent)
 • Facebook pixel (tredjepartscookie, permanent)
 • Hubspot (tredjepartscookie, permanent)
 • LinkedIn Insight Tags och pixlar (tredjepartscookie, permanent)
 • Albacross (tredjepartscookie, permanent)
 • Vendemore Container Tag (tredjepartscookie, permanent)
Ändamål och insamlade uppgifter

Dessa typer av marknadsföringscookies och teknologier används för att mäta statistik om hur vår webbplats används av våra användare. Denna statistik och information använder vi för att anpassa vår webbplats och förbättra dess funktionalitet/upplevelse samt för att följa upp säljkampanjer och marknadsaktiviteter.

De används även för s.k. retargeting. Detta innebär att vi via cookien identifierar dig på vår webbplats för att sedan, när du är på en annan webbplats, visa dig marknadsföring från oss. Detta sker t.ex. på Facebook via deras Facebook Pixel. Vi kan också välja att inte visa dig någon marknadsföring och istället vända oss till dem som inte har varit inne på vår webbplats. Marknadsföringen kan även anpassas med hjälp av dessa cookies; t.ex. genom att marknadsföra sådana produkter/tjänster/funktioner som du har visat intresse för på vår webbplats genom att klicka på information om dessa produkter, etc.

Uppgifterna som samlas in är IP-adress, ett unikt ID (siffer-/nummerkombination) som känner igen dig när du surfar på andra webbplatser; detta ID används för den retargeting som förklarats ovan.

Lagringstid
BillerudKorsnäs gallrar uppgifterna årligen (se tredje parts information för lagringstid som de tillämpar).
Lämnas uppgifterna ut till annan?
 • Google Ads – Du kan läsa mer om annonsering via Googles cookies här och hur du kan ändra dina annonsinställningar för att inte ta emot anpassad marknadsföring här.
 • Facebook – Du kan välja att inte ta emot anpassad marknadsföring genom att ändra i dina annonsinställningar när du är inloggad på ditt Facebook-konto.
 • Linkedin Insight Tags och pixlar – Du kan välja att inte ta emot anpassad marknadsföring genom att ändra i dina kontoinställningar när du är inloggad på ditt LinkedIn-konto. Om du inte har ett LinkedIn-konto kan du välja att inte ta emot anpassad marknadsföring här.
 • Hubspot
 • Vendemore Container Tag
2. Funktionscookies
Namn på cookie(s)
• Google Analytics (förstapartscookie, permanent)
• Hotjar Tracking Code (tredjepartscookie, permanent)
Ändamål och insamlade uppgifter

Dessa cookies används för att tillhandahålla funktioner på vår webbplats och är nödvändiga för att säkerställa att webbplatsen, tekniskt och visuellt, fungerar som avsett.

Dessa cookies samlar inte in någon annan information än din IP-adress.

Lagringstid
BillerudKorsnäs gallrar uppgifterna årligen (se tredje parts information för lagringstid som de tillämpar).
Lämnas uppgifterna ut till annan?
• Google Analytics – Du kan läsa mer om hur Google använder uppgifter om din användning av BillerudKorsnäs webbplats(er) här och hur du kan välja bort Google Analytics annonseringsfunktioner genom att ändra dina annonsinställningar för att inte ta emot anpassad marknadsföring här.
• Hojtar Tracking Code – Du kan läsa mer om hur Hojtar använder uppgifter om din användning av BillerudKorsnäs webbplats(er) här och hur du som besökare kan välja att inte dela med dig av din information här.


BillerudKorsnäs webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Youtube. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda tredjepartscookies på BillerudKorsnäs webbplats. BillerudKorsnäs har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem. I tabellen ovan finns, för vissa cookies, länkar till mer information. Vi uppmanar dig att läsa dessa texter för mer information.

3.3 Samtycke till användning av cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används. Genom att surfa vidare på vår webbplats och ta del av denna information har du lämnat ditt samtycke till att cookies används.

För information om hur du kan undvika och ta bort cookies, se nästa avsnitt. 

3.4 Om du vill undvika cookies

Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera redan lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i hjälpfunktionen som de flesta webbläsare har. Vissa tjänsteleverantörer, t.ex. Google, tillhandahåller även sina egna opt-out verktyg som du kan läsa mer om på deras hemsidor.

Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org.

Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

4. Personuppgiftsansvariga och kontakt

4.1 Personuppgiftsansvarig

Webbplatser, sociala medier och nyhetsbrev: Det koncernbolag inom BillerudKorsnäs som tillhandahåller den specifika webbplatsen, profilen/sidan på sociala medier eller nyhetsbrevet är personuppgiftsansvarig. BillerudKorsnäs AB är personuppgiftsansvarig i förhållande till BillerudKorsnäs koncernens externa webbplats.

Affärskunder/leverantörer: Det koncernbolag inom BillerudKorsnäs som har ingått ett avtal med företagskunden eller leverantören är personuppgiftsansvarig.

Kamerabevakning: Det koncernbolag som anges på informationen vid varje plats där kamerabevakning sker är personuppgiftsansvarig, eller om detta inte anges där, BillerudKorsnäs AB.

När du i övrigt blivit hänvisad till denna Externa Integritetsinformation: Det koncernbolag inom BillerudKorsnäs som anges i det dokument som hänvisar hit är personuppgiftsansvarig, eller om detta inte anges där, BillerudKorsnäs AB.

4.2 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor rörande denna Externa Integritetsinformation eller hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha ytterligare kontaktuppgifter till de personuppgiftsansvariga ovan, kontakta oss via e-post, reguljär post eller telefon:

BillerudKorsnäs AB
PO Box 703
SE-169 27 Solna, Sverige
Tel: +46 (0)8 553 335 00

För allmänna frågor: info@billerudkorsnas.com

För frågor eller begäran avseende punkt 2.4: privacy@billerudkorsnas.com

5. Uppdatering av den externa integritetsinformationen

BillerudKorsnäs kan närsomhelst revidera denna Externa Integritetsinformation genom att publicera en uppdaterad version av den på webbplatsen.

Denna Externa Integritetsinformation uppdaterades senast den 26 augusti 2019.