Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till SEK 1 537 642 793, fördelat på 208 219 834 aktier. Antalet aktier på marknaden uppgår till 206 870 205.

Aktiefördelning            

Registrerat antal aktier
208 219 834
Återköpta aktier i eget förvar
-1 349 629
Aktier på marknaden idag
206 870 205

 

Konvertibelt skuldebrev

Bolaget har haft ett konvertibelprogram riktat till de anställda. Programmet genomfördes under maj och juni 2002. Konverteringskursen var SEK 114 och löptiden sträckte sig fram till den 20 juni 2007. Inga konvertibla skuldebrev finns numera utställda.

Emissioner

18 maj 2006, inlösen av 10 701 konvertibla skuldebrev, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 263 699 st.
 
11 juli 2006, inlösen av 3 045 konvertibla skuldebrev, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 266 744 st.

18 december 2006, inlösen av 12 876 konvertibla skuldebrev, varvid registerat antal aktier ökat till 53 279 620 st.

23 januari 2007, inlösen av 4 350 konvertibla skuldebrev, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 283 970 st.

13 februari 2007, inlösen av 59 073 konvertibla skuldebrev, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 343 043 st.

Nyemission i september 2009, varvid registrerat antal aktier ökade till 104 834 613 st.

3 december 2012, apportemission om 34 551 592 aktier, varvid registrerat antal aktier ökade till 139 386 205 st.

Företrädesemission 11 januari 2013 om 68 833 629 aktier, varvid registrerat antal aktier ökade till 208 219 834 st.