Ansvarsfull leverantörskedja

Våra produktionsenheter köper in råvaror, transporter, produkter, kemikalier, energi och tjänster. Att arbeta för en hållbar leverantörskedja innebär att alla inköpsbeslut ska ske i enlighet med affärsetiska principer och uppfylla uppsatta hållbarhetskriterier.

BillerudKorsnäs ställer höga krav på leverantörer, planerare och virkesköpare. Till grund för våra inköp ligger BillerudKorsnäs uppförandekod för leverantörer tillsammans med internationella standarder, gällande lagar och förordningar. I uppförandekoden förtydligas våra förväntningar och minimikrav, och omfattar områden såsom lagefterlevnad, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljö.

Läs vår uppförandekod för leverantörer här.

Leverantörsutvärderingar

BillerudKorsnäs har processer för leverantörsgranskning och uppföljning som anpassas beroende på typ av inköp och leverantör. Mer information om våra inköpsprocesser finns i vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhet och regelefterlevnad är viktiga delar i leverantörsutvärderingarna. Inte minst för att kunna uppnå vårt klimatmål. Läs mer om hur vi målsätter våra leverantörsutvärderingar och koldioxidutsläpp inom leverantörskedjan på sidan Hållbarhetsmål.

Se även

Vår hållbarhetsredovisning

BillerudKorsnäs hållbarhetsredovisining innehåller detaljer om vårt hållbarhetsarbete och resultat från året.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Om vår uppförandekod

I uppförandekoden görs en sammanställning av ansvar, värderingar, förhållningssätt och riktlinjer för medarbetarna.