• Skogsskötsel

Skogsbrukets viktiga roll som klimatförbättrare

Mildare vintrar, torrare somrar och ökad medeltemperatur är tydliga tecken på att klimatet förändras. Skogsindustrin jobbar fokuserat med klimatanpassning och ståndortsanpassning är den viktigaste åtgärden.

Klimatförändringarna gör det än viktigare att planera skogsbruket på rätt sätt.
– Gran, till exempel, blir stressad om den står på mark lämpad för tall och blir ett lätt byte för torka och granbarkborren. Därför är det viktigt att plantera rätt trädslag på rätt typ av mark. Sträva efter att skapa blandskogar med mera löv. Löv är viktigt för skogsindustrin, men framför allt gynnar det mångfalden i skogen, säger Patrik Hellblom, virkesköpare och distrikstchef på BillerudKorsnäs.

Han får många frågor om klimatanpassaning och en av dem berör dikning.
 – Man ska inte rensa diken i skogsmark om det inte är absolut nödvändigt. Ytvattnet ska helst sippra ner till grundvattnet istället för att försvinna ut i vattendrag och sjöar.

Jonas Kling, virkesköpare, betonar skogsbrukets ansvar för vattenvård.
– Grundvattennivåerna har blivit lägre. Därför ska ytvattnet helst inte dikas bort utan vara kvar i skogsbeståndet för att rinna ner i grundvattnet istället för ut i vattendragen och så småningom havet.

Återbeskoga och föryngra

En väsentlig del av klimatanpassningen är att motverka angrepp av exempelvis granbarkborre och skapa en mer motståndskraftig skog. Granbarkborren gynnas av långa, varma, torra somrar och tillgång till färska vindfällen där de kan föryngra sig. 
– Att hugga upp färska vindfällen är högsta prioritet för att stärka skogen mot granbarkborreangrepp, säger Jonas Kling. Efter angrepp ska man noga tänka över vilka trädslag man ska återbeskoga med för att få vitala bestånd. 
– På marker där granen mår dåligt kan man överväga att ersätta gran med tall. Tall har överraskande god produktionsförmåga. Blandskog är ett annat alternativ; antingen barrblandskog med gran och tall eller gran, björk och asp.

I sin roll som verksamhetsutvecklare på BillerudKorsnäs jobbar Johan Wallinder mycket med föryngringsfrågor och plantmaterial, även det viktigt för klimatanpassningen.
– Det sker en ständig utveckling av plantmaterial för att öka tillväxten och ta tillvara markens produktionsförmåga. Välskötta skogar binder CO2 bättre över tid än vad obrukade bestånd gör. Föryngring med förädlat plantmaterial är viktig, det ökar tillväxten med ungefär tio procent och bidrar till ett ökat CO2-upptag genom ökad tillväxt. Klimatet är kopplat till CO2 och växande skogar binder koldioxid. Dessutom kompenserar den högre tillväxen de avsättningar vi gör till natur- och kulturmiljöhänsyn.

Genom välplanerad skötsel, god vattenvård och genomtänkt återbeskogning bidrar skogsbruket starkt till att motverka klimatets påverkan.
– Skogsbruket har en viktig roll som klimatförbättrare. För oss innebär nya bestånd första steget i ett skapande, säger Johan Wallinder.

Tips till skogsägare

  • Hägna in om du ska sätta löv. Det förhindrar att viltet kommer in i beståndet innan lövet växt sig så högt att det inte drabbas.
  • Beställ lövplantor två säsonger innan plantering. För plantering 2023, beställ nu. Det kommer att bli ett sug efter löv framöver, eftersom en stor del granbarkborreskadad skog har avverkats.
  • Se över skogsbilvägnätet. Bygg nya vägar så det går att komma fram till marken. Bygg förbi hinder för bättre bärighet.

Läs mer

Skogsskötsel

Nya möjligheter med lövskogsbruk

BillerudKorsnäs startar ett lövskogsprojekt för att inspirera skogsägare att satsa på lövskogsbruk i sin skog. Två av föregångarna är Bo och Per...
Skogsskötsel

Gallring gör beståndet redo för framtiden

Skogsägaren Anders Larsson har precis kommit innanför dörren när vi når honom. En första gallring på delar av hans fastighet i Österfärnebo är...
Skogsskötsel

Skogsbrukets viktiga roll som klimatförbättrare

Mildare vintrar, torrare somrar och ökad medeltemperatur är tydliga tecken på att klimatet förändras. Skogsindustrin jobbar fokuserat med...