• Skogsskötsel

På väg mot tillväxt i skogen

Nu ska det bli tydligare hur tillväxten kan öka i skogen. I en rapport från Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskningen och den ideella miljörörelsen ges en rad förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli ännu effektivare samtidigt som övriga samhällsmål förstärks.

Ett hållbart skogsbruk får stora positiva effekter för samhället och klimatet.

Rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” är en del av det nationella skogsprogrammet som nu är ute på remiss. Den innehåller förutom en kort historik och beskrivning av nuläget bland annat tretton insatsområden för ökad skogsproduktion.
– De åtgärder många först tänker på är ofta gödsling, främmande träslag och dikning, men det är bara en liten del, säger Erik Normark, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen. Vi vill visa på så mycket mer. Det kan vara ganska enkla saker, men huvudsaken är att varje markägare formulerar mål och sätter upp en plan för egna åtgärder som de sedan utför. Då kan det ekonomiska och samhällsnyttiga resultatet bli stort.

Den framtida tillväxten av skog är viktig, inte minst för klimatet. Ett skogsbruk som bedrivs hållbart och effektivt, från både myndigheter och skogsnäringen gemensamt, får stora positiva effekter. Därför har rapporten även tagit hänsyn till andra samhällsmål, inte bara de ekonomiska.
– Vi har försökt hitta en gemensam bild av historien för att kunna analysera samtiden och förutspå framtiden, berättar Erik. Skogspolitikens jämställda mål för produktion och miljö ger ofta bilden av en våg, i vår rapport föreslås en väv som alternativ liknelse där alla delar är beroende av varandra.

Egna mål för effektivare skogsbruk

Skogsstyrelsen bjöd också in till seminarier på fyra orter runt om i landet för att diskutera förslagen; Skellefteå, Växjö, Örebro och Östersund. Där välkomnades skogssektorn, ideella organisationer och andra myndigheter, men även synpunkter från privatpersoner.
– Vi väntade oss en del kritik men har också fått positiv respons. Det har varit nyttigt och inspirerande med diskussioner som vi tagit med oss när vi sedan utarbetat en remissrapport. Vi vill att skogsägarna ska se rapporten som en ledstång att hålla sig i. Det här är inget lagförslag och du behöver inte kunna göra allt, utan rapporten ska snarare vara en hjälp för att skaffa egna mål för just din skog. Kan vi samverka för att effektivisera skogsbruket kan det få en väldigt stor effekt. Gigantisk till och med, avslutar Erik.

Öka tillväxten

• Klövviltstammarna måste minskas kraftigt. Klövviltskador är oacceptabelt stora på landets ungskogar. Varannan ung tall har betesskador i Sverige.

• Användning av förädlat frö och högkvalitativa skogsplantor.

• Välkänd skogsskötsel bör göras till en normalitet; god återväxt, röjning och gallring i rätt tid med rätt intensitet och i rätt omfattning stärker skogsproduktion och era miljömål samtidigt.


Hela rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” hittar du på skogsstyrelsen.se

Se även

Fritid i skogen

Allemansrätten

Allemansrätten ger en fantastisk möjlighet att komma ut i skogen för den som vill njuta, plocka vilda blommor, bär och svamp eller vandra. Men...
Skogsskötsel

Tillväxt i skogen

Nu ska det bli tydligare hur tillväxten kan öka i skogen. I en rapport från Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskningen och den...