Regulatorisk
Pressmeddelande
27 apr 2021, 7:00 CET

DELÅRSRAPPORT januari–mars 2021

Försäljningstillväxt driver EBITDA-resultat

Huvudbudskap

 • Stark nettoomsättning
 • Upprampningen i Gruvön (KM7) nådde EBITDA break-even
 • Utmärkt produktionskvartal med ökad driftseffektivitet

Kvartalsresultat

 • Nettoomsättningen ökade med 2% till MSEK 6 520 (6 364). Exklusive valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 5%
 • Justerat EBITDA* ökade med 27% till MSEK 1 003 (791), främst på grund av upprampningen i Gruvön
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 528 (280)
 • Nettoresultatet var MSEK 377 (164)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,82 (0,79)

Utsikter

 • Stabila och förbättrade marknadsvillkor
 • Positiva prisjusteringar i flera segment
 • Selektiva kostnadsökningar för råmaterial och transporter
 • Fortsatta kostnads- och effektivitetsåtgärder
 

VD har ordet

Första kvartalet har varit bra. Inte bara hade vi en stabil och hög tillgänglighet i vår produktion, även nettoomsättningen ökade till den högsta nivån någonsin och resultatet förbättrades avsevärt. Det starkare resultatet är en leverans på våra tre fokusområden; att rampa upp den nya kartongmaskinen i Gruvön (KM7), säkerställa en säker och stabil produktion samt införa kostnads- och effektivitetsåtgärder. Upprampningen i Gruvön nådde EBITDA break-even i det första kvartalet, vilket är en viktig milstolpe för hela företaget.

Även marknadsvillkoren förbättrades under årets första tre månader. Försäljnings-utvecklingen var positiv i båda produktområdena och vår totala försäljningspipeline i slutet av mars var nästan 50% högre jämfört med samma tidpunkt förra året. Framåt förväntar vi oss stabila och förbättrade marknadsvillkor och att införa prishöjningar i flera av våra segment. Vi ser en ökad efterfrågan på vätskekartong för helåret. På inköpssidan förväntar vi oss selektiva kostnadsökningar för råmaterial under det andra halvåret och ökade kostnader för översjötransporter som en konsekvens av den ansträngda situationen för containerfrakter.

Även om vaccinationsprogrammen rullas ut brett och i en snabbare takt är corona-pandemin inte över än. I all vår verksamhet måste vi fortsatt vara försiktiga och fortsätta vidta förebyggande åtgärder. Underhållsstoppet i Gruvön i april utfördes med ytterst noggranna försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning och sjukdom. Det gläder mig att våra medarbetare i Gruvön lyckades genomföra detta omfattande underhållsstopp framgångsrikt och utan att äventyra säkerheten hos medarbetare och entreprenörer.   

Den nya kartongmaskinen i Gruvön ökar gradvis sina produktionsvolymer av högkvalitativt kartongmaterial och upprampningen har nu gått in i en fas av optimering av produktportföljen inom produktområdet Board. Certifieringen av vätskekartong från den nya maskinen fortsätter i samarbete med våra kunder, men i en långsammare takt än vad vi skulle önska på grund av coronapandemin.

I januari beslutade styrelsen att investera i en ny sodapanna i bruket i Frövi. Därefter har markarbeten inletts och Andritz tilldelats kontraktet på sodapannan. Den nya sodapannan kommer att förbättra miljöprestandan och möjliggöra förbättrad effektivitet, och den planeras vara i drift i slutet av 2023. 

Våra prioriteringar för de kommande åren har inte ändrats. Hälsa och säkerhet är högsta prioritet. Vi måste göra allt vi kan för att minska olycksfrekvensen. Vi ska vidare sträva efter att öka kundnöjdheten genom vårt kontinuerliga kvalitetsarbete, fortsätta med den kommersiella upprampningen i Gruvön och säkerställa en konkurrenskraftig vedförsörjning. Kostnads- och effektivitetsåtgärderna kommer att fortsätta och den positiva effekten av vårt kostnads- och effektivitetsprogram uppskattas till MSEK 250 under 2021 och MSEK 65 under 2022. Vi har också initierat ett digitaliseringsprojekt för att realisera möjligheter genom gemensamma arbetssätt och automatiserade processer. 

Parallellt med det disciplinerade arbetet med dessa prioriteringar utvecklar vi möjligheter till lönsam tillväxt på längre sikt. Hållbarhet kommer fortsätta att vara kärnan i vår strategi och vi är fast beslutna att göra vår del för att minska vårt koldioxidavtryck i enlighet med Parisavtalet.
 

Christoph Michalski
VD och koncernchef
 

Kvartalet i korthet

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 2% och uppgick till MSEK 6 520 (6 364). Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen med 5%, drivet av högre försäljningsvolymer och en förbättrad försäljningsmix.

Justerat EBITDA ökade till MSEK 1 003 (791), främst på grund av ökad försäljning som ett resultat av den positiva utvecklingen vad gäller upprampningen i Gruvön samt lägre råvarukostnader.

Inga jämförelsestörande poster påverkade resultatet för första kvartalet (25).

Marknadsutveckling OCH UTSIKTER
Under det första kvartalet 2021 förbättrades alla segment utom vätskekartong och kraftpapper. Marknaderna för vätskekartong och kraftpapper var stabila.

Under 2021 förväntas samtliga segment förbättras förutom vätskekartong som förväntas vara fortsatt stabilt. Positiva prisutvecklingar förväntas inom flera segment.

händelser under kvartalet
Den 11 januari meddelades att Jan Åström inte står till förfogande för omval till styrelseordförande, men till styrelseledamot, och att valberedningen kommer att föreslå att han väljs till denna roll. Valberedningen meddelade även sitt beslut att föreslå att Jan Svensson väljs till styrelseordförande vid årsstämman 2021. Jan Svensson är styrelseledamot i BillerudKorsnäs sedan 2020 och var VD för Latour 2003–2019.

Den 28 januari beslutade styrelsen att investera i en ny sodapanna i bruket i Frövi, som planeras vara i drift i slutet av 2023. En ny sodapanna kommer att förbättra miljöprestandan, öka energiproduktionen och skapa möjligheter för förbättrad effektivitet och integration i bruket. Investeringen uppskattas uppgå till SEK 2,6 miljarder. Värdet på den nuvarande sodapannan kommer att skrivas av fram tills den stängs, vilket kommer att resultera i ytterligare avskrivningar om cirka MSEK 25 per år under 2021–2023. Se mer information på sidan 7.

Den 1 februari inkluderades funktionerna Technology, Strategy, Communication & Brand samt Legal & Compliance i koncernledningen. Samtidigt tillträdde Erik Olsson som Executive Vice President, Strategy och Ulf Eliasson intog rollen som Executive Vice President, Technology.

Den 26 februari meddelades att Helene Biström, Executive Vice President Commercial, har beslutat att lämna BillerudKorsnäs. Den 15 april meddelades att Matthew Hirst har utsetts till ny Executive Vice President Commercial. Han kommer att tillträda den 16 augusti och ingå i koncernledningen.

I slutet av mars beslutades att skjuta upp det årliga underhållsstoppet i Skärblacka till det fjärde kvartalet på grund av coronapandemin. 

händelser efter kvartalets utgång
Under den andra och tredje veckan i april genomfördes det årliga underhållsstoppet i Gruvön framgångsrikt med omfattande försiktighetsåtgärder på grund av corona-pandemin, såsom tester utförda av sjukvårdspersonal och karantänperioder för utländska entreprenörer. Ytterligare kostnader för underhållsstoppet i Gruvön kommer att uppgå till cirka MSEK 20 i det andra kvartalet.

En incident den 21 april vid bruket i Gävle skadade utrustning i anslutning till kokaren vid den blekta massalinjen. Efter en första undersökning pågår nödvändigt reparationsarbete men produktionen kommer att påverkas under cirka två till tre veckor. Medan volymförlusten uppskattas till cirka 18 000 ton, bedöms den negativa finansiella nettoeffekten av incidenten inte bli väsentlig för helårsresultatet och uppskattas för närvarande till mellan MSEK 40-75.

 
För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 07.00.